Internet Archive BookReader

Laghu Siddhanta Kaumudi Bhaimivyakhya Bhag-i (purvardham)